Home > Studii de caz > Respingerea unei contestatii ca fiind prematur formulata – studiu de caz

Respingerea unei contestatii ca fiind prematur formulata – studiu de caz
Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

In cele ce urmeaza vom analiza unul dintre motivele de respingere a unei contestatii formulata de catre un contribuabil, respectiv situatia in care contestatia este prematur formulata.

In acest sens, invocam pct. 12.1 din Instructiunile din 25/05/2011 – pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (Ordin nr. 2137 din 25/05/2011 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala)
Potrivit instructiunilor,
“12.1. Contestatia poate fi respinsa ca:

e) prematur formulata, in situatia in care sumele contestate nu sunt individualizate prin titlu de creanta si in situatia in care nu au fost emise decizii privind baza de impunere.

In fapt, agentul economic X fomuleaza contestatie cu privire la suma de Y lei la care se face referire in Procesul verbal nr. ___ din data de _____.
Astfel, agentul economic X a fost supus unui control inopinat privind achizitiile intracomunitare si anumite achizitii locale. In urma constatarilor, au fost identificate operatiuni care nu dadeau drept de deducere sau dadeau drept de deducere la o data ulterioara celei in care dreptul de deducere a fost exercitat, toate acestea generand obligatii fiscale suplimentare in suma de Y lei, obligatii care au fost mentionate in cuprinsul procesului verbal.

Potrivit Art. 97 din Codul de procedura fiscala, Proceduri si metode de control fiscal,
(1) In realizarea atributiilor, inspectia fiscala poate aplica urmatoarele proceduri de control:
a) controlul inopinat, care consta in activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil a contribuabilului;
b) controlul incrucisat, care consta in verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului, in corelatie cu cele detinute de alte persoane; controlul incrucisat poate fi si inopinat.
(2) La finalizarea controlului inopinat sau incrucisat se incheie proces-verbal.

Astfel incat, la finalizarea controlului a fost incheiat PV ___ / _________.

Totodata, trebuie precizat ca potrivit Art. 85 din Codul de procedura fiscala – Stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat
(1) Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc astfel:
a) prin declaratie fiscala, in conditiile art. 82 alin. (2) si art. 86 alin. (4);
b) prin decizie emisa de organul fiscal, in celelalte cazuri.

Astfel, obligatiile fiscale inscrise in procesul verbal contestat nu sunt stabilite cu titlu definitiv in sarcina contestatoarei deoarece, asa cum prevede Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1304/2004 privind modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala, procesul verbal “ nu are ca rezultat intocmirea unei decizii de impunere” si se anexeaza la raportul de inspectie fiscala.

Art. 109 alin.(1) si (3) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, prevede:
1) Rezultatul inspectiei fiscale se consemneaza, in scris, intr-un raport de inspectie fiscala, in care se prezinta constatarile inspectiei fiscale din punct de vedere faptic si legal.
(3) Raportul de inspectie fiscala sta la baza emiterii:
a) deciziei de impunere, pentru diferente de obligatii fiscale aferente perioadelor verificate;
b) deciziei de nemodificare a bazei de impunere, daca nu se constata diferente de obligatii fiscale.

Astfel, activitatea de Inspectie fiscala va definitiva inspectia fiscala urmand sa incheie un raport de inspectie fiscala la care va anexa si procesul verbal contestat si va emite decizia de impunere impotriva careia se va putea exercita calea administrativa de atac.

Tinand seama de cele aratate in continutul deciziei respectiv faptul ca SC X SRL a formulat prematur contestatie si in temeiul prevederilor art.213 alin.(5) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, care precizeaza:
“Organul de solutionare competent se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond, iar cand se constata ca acestea sunt intemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei” contestatia va fi respinsa fara a se mai antama fondul cauzei.

Fata de cele precizate si in temeiul pct.12.1. din Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.2137/2011, care precizeaza:
Contestatia poate fi respinsa ca:
e) prematur formulata, in situatia in care sumele contestate nu sunt individualizate prin titlu de creanta si in situatia in care nu au fost emise decizii privind baza de impunere

In concluzie, rezultatele controlului inopinat, inscrise in procesul verbal, care invoca obligatii suplimentare ale contribuabilului nu reprezinta obligatii stabilite cu titlu definitiv in sarcina contribuabilului si nu pot face obiectul unei contestatii. Numai in momentul in care activitatea de Inspectie fiscala va definitiva si inspectia fiscala si va incheia un raport de inspectie fiscala la care va anexa si procesul verbal contestat, se va emite decizia de impunere, iar impotriva careia se va putea exercita calea administrativa de atac.

 
Sursa: Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Decizia nr. 2 din 15.01.2013Google analytics