Home > Fiscalitate, Plata defalcata a TVA, Taxa pe valoarea adaugata > Ordonanta privind plata defalcata a TVA – proiect

Ordonanta privind plata defalcata a TVA – proiect

August 5th, 2017


Pe site-ul www.mfinante.ro a fost publicat proiectul ordonantei privind plata defalcata a TVA. Vezi mai jos continutul acesteia.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Art. 1. – In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) Codul fiscal – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) institutii publice – institutiile publice definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si institutiile publice locale definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) persoana impozabila – persoana definita la art. 266 alin. (1) pct. 21 din Codul fiscal, alta decat institutia publica, inclusiv cea care se afla sub incidenta legislatiei privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;
d) cont de TVA – contul dedicat incasarii si platii TVA, prevazut la art. 2 alin. (1).

Art. 2 – (1) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art.316 din Codul fiscal au obligatia sa deschida conturi distincte pentru incasarea si plata TVA. Institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligatia sa deschida conturi distincte pentru incasarea TVA. Conturile de TVA se deschid in lei si, dupa caz, in valuta.
(2) Plata defalcata a TVA se aplica pentru toate livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile din punct de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal, pentru care locul, conform prevederilor art. 275 sau art. 278 din Codul fiscal, se considera a fi in Romania, efectuate de persoanele prevazute la alin. (1), cu exceptia urmatoarelor:
a) operatiunile pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata taxei conform art. 307 alin. (2) – (5) sau art. 331 din Codul fiscal;
b) operatiunile supuse regimurilor speciale prevazute la art. 310 – 3151 din Codul fiscal.

Art. 3 –(1) Persoanele impozabilesi institutiile publice, indiferent daca sunt sau nu inregistrate in scopuri de TVA, au obligatia sa plateasca contravaloarea TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii efectuate intr-un cont distinct deschis de furnizor/prestator conform art. 2 alin. (1).
(2) Prin exceptie de la alin. (1), persoanele fizice impozabile care nu sunt inregistrate si nu au obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal nu au obligatia sa plateasca contravaloarea TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii efectuate in contul distinct deschis de furnizor/prestator conform art. 2 alin. (1).
(3) In cazul platii partiale a contravalorii livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, precum si in cazul platii unui avans, fiecare plata se considera ca include si TVA aferenta care se determina prin aplicarea procedeului sutei marite, respectiv 19 x 100/119, in cazul cotei standard, si 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, in cazul cotelor reduse. Beneficiarii care platesc partial o factura in care sunt inscrise operatiuni supuse mai multor cote de TVA si/sau mai multor regimuri de
impozitare sunt obligati sa aloce sumele platite cu prioritate pentru operatiunile supuse regimului normal de taxare, in ordinea descrescatoare a cotelor. TVA astfel determinata se plateste in contul distinct deschis de furnizor/prestator conform art. 2 alin. (1).
(4) In cazul grupului fiscal unic prevazut la art. 269 alin. (9) din Codul fiscal, decontarile de sume reprezentand TVA intre membrii grupului se realizeaza prin conturile de TVA prevazute la art. 2 alin. (1) ale acestora.

Art. 4 – (1) Conturile prevazute la art. 2 alin. (1) se deschid la:
a) unitati ale trezoreriei statului – de catre institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru orice incasari in lei;
b) unitati ale trezoreriei statului – de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care au deschise conturi de disponibilitati la trezoreria statului in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a altor acte normative in vigoare;
c) unitati ale trezoreriei statului sau la institutii de credit – de catre persoanele impozabileinregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru alte operatiuni decat cele prevazute la lit. b), conform optiunii acestora;
d) institutii de credit –de catre institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal si de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru orice incasari in valuta.
(2) Persoanele impozabile mentionate la alin.(1) lit.c) pot deschide conturile prevazute laart.2 alin. (1) la mai multe institutii de credit.

Art. 5 -(1) Conturile prevazute la art. 2 alin. (1) pot fi deschise la institutiile de credit care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) structura codului IBAN aferent conturilor sa contina in mod unic sirul de caractere ”TVA”;
b) nu permit eliberarea de numerar din acest cont.
(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, pentru debitarea si creditarea contului de TVA, institutiile de credit trebuie sa asigure, suplimentar fata de conditiile prevazute la alin.(1),un mecanism automat/manual care sa verifice ca tranzactiile cu instrumente bancare se realizeaza doar intre aceste conturi, dupa cum urmeaza:
a) la debitarea contului de TVA, existenta unui IBAN beneficiar care sa contina in structura sa sirul de caractere ”TVA”
b) permiterea debitarii contului in situatiile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), i) si j) doar cu aprobarea ANAF;
c) in cazul in care nu se respecta conditiile prevazute la lit. a) si b), institutiile de credit nu proceseaza tranzactiile respective.
(3) In cazul in care o institutie de credit care are deschise conturi de TVA nu asigura mecanismul de verificare prevazut la alin. (2), incepand cu data de 1 ianuarie 2018 nu mai poate avea deschise conturi de TVA, singura operatiune permisa fiind transferul soldul contului de TVA de la aceasta intr-un alt cont de TVA al titularului contului deschis la o institutie de credit care a implementat mecanismul de verificare sau in contul de TVA deschis la trezoreria statului.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin.(2), institutiile de credit pot accepta debitarea conturilor de TVA, cu indeplinirea cumulativaa urmatoarelor conditii:
a) debitarea sa se realizeze pe baza aprobarii ANAF, pentru situatiile permise de prezenta ordonanta;
b) debitareasa se realizeze prin creditarea unui cont curent deschis la aceeasi institutie de credit.
(5) Conturile de TVA pot fi deschise, in conditiile prevazute de prezentul articol, automat de catre institutiile de credit pentru clientii acestora care sunt inregistrati in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, fara a fi necesara o cerere din partea acestora, cu obligativitatea comunicarii imediate a contului, a conditiilor de utilizaresi a costurilor aferente.
Clientii au dreptul ca, ulterior primirii comunicarii de la institutia de credit, sa opteze pentru pastrarea contului sau renuntarea unilaterala la acesta in termen de cel mult 90 de zile de la comunicare. Deschiderea conturilor se realizeaza cu respectarea conditiilor prevazute in prezentul articol.
(6) Institutiile de credit care opteazapentru deschiderea automata a conturilor potrivit alin. (5) nu pot percepe niciun cost clientilor care nu isi exprima optiunea in perioada de 90 de zile de la comunicare sau celor care au denuntat unilateral deschiderea contului, cu conditia ca acestia sa nu fi efectuat operatiuni de incasari si plati prin contul respectiv.
(7) Pentru clientii prevazuti la alin. (6), institutiile de credit inchid automat conturile care au fost deschise potrivit alin.(5), la expirarea celor 90 de zile de la comunicare.

Art. 6–(1) Conturile prevazute la art. 2 alin. (1) se deschid la unitatile trezoreriei statului, conform urmatoarelor prevederi:
a) structura codului IBAN aferent conturilor contine sirul de caractere ”TVA”;
b) utilizarea sumelor din cont pentru operatiunile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), i) si j) se realizeaza doar cu aprobarea ANAF;
c) conturile nu sunt purtatoare de dobanda;
d) costurile aferente deschiderii conturilor si comisioanele aferente oricaror operatiuni in legatura cu acestea se suporta de la bugetul trezoreriei statului, fara a fi percepute de la titularii de cont;
e) nu se permite eliberarea de numerar din cont.
(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, pentru debitarea si creditarea contului de TVA, trezoreria statului asigura, suplimentar fata de conditiile prevazute la alin.(1),un mecanism automat/manual care sa verifice ca tranzactiile cu instrumente bancare se realizeaza doar intre aceste conturi, dupa cum urmeaza:
a) la debitarea contului de TVA, existenta unui IBAN beneficiar care sa contina in structura sa sirul de caractere ”TVA”;
b) permiterea debitarii contului in situatiile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), i) si j) doar cu aprobarea ANAF. Pentru incasarea sumelor aprobate de ANAF, persoanele impozabile solicita unitatii trezoreriei statului deschiderea unui cont de disponibil distinct, nepurtator de dobanda si pentru care nu se percep comisioane. Prin acest cont pot fi derulate si alte operatiuni stabilite prin Ordin al ministrului finantelor publice;
c) in cazul in care nu se respectaconditiile prevazute la lit. a) si b), trezoreria statului nu proceseaza tranzactiile respective.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin.(2), unitatile trezoreriei statului pot accepta debitarea conturilor de TVA, cu indeplinirea cumulativaa urmatoarelor conditii:
a) operatiunile sa se realizeze pe baza aprobarii ANAF emise pentru operatiunile permise de prezenta ordonanta;
b) debitarea contului de TVA sa se realizeze prin creditarea unui cont curent distinct deschis la trezoreria statului.
(4) Pentru operatorii economici inregistrati in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, conturile se deschid automat la unitatile trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestora, pe baza Listei operatorilor economici inregistrati in scopuri de TVA intocmite si transmise in sistem informatic de catre organele fiscale competente ale ANAF.Conturile operatorilor economici inregistrati in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal pot fi deschise si la alte unitati ale trezoreriei statului stabilite prin ordin al presedintelui ANAF. Pentru utilizarea sumelor din conturile deschise automat operatorii economici depun la unitatile trezoreriei statului documentele aferente deschiderii contului, cel tarziu la data la care dispun efectuarea unei operatiuni din contul respectiv.
(5) Pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care nu au deschis un cont in conditiile alin. (4), deschiderea conturilor se realizeazala cererea acestora adresataunitatii trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestora. Conturile persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA pot fi deschise si la alte unitati ale trezoreriei statului stabilite prin ordin al presedintelui
ANAF.
(6) Conturile deschise potrivit alin.(4) si (5) se publica pe pagina de internet a MFP sau ANAF si se actualizeaza periodic. Informatiile minime publicate sunt: denumirea titularului de cont, codul fiscal, codul IBAN al contului de TVA si unitatea trezoreriei la care este deschis contul.
(7) Pentru institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, conturile se deschid automat la unitatile trezoreriei statului la care acestea au deschise conturile de venituri si cheltuieli prin care isi gestioneaza bugetele. Regulile de deschidere si de functionare a conturilorpentru institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
(8) In structura codurilor IBAN aferente conturilor de venituri ale bugetului de stat, care se crediteaza cu sume din contul de TVA se include sirul de caractere ”TVA”.
(9) Lista conturilor prevazute la alin. (8) se aproba prin ordin al presedintelui ANAF si se publicape pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice sau ANAF.
(10) Extrasele conturilor prevazute la alin. (4) si (5) pot fi puse gratuit la dispozitia titularilor de cont si in format electronic, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
(11) Metodologia privind inchiderea sau transferul conturilor de TVA deschise la trezorerie statului se realizeaza prinordin al ministrului finantelor publice.

Art. 7 – (1) Institutiile de credit si unitatile trezoreriei statului care primesc prin sistemul electronic de plati instrumente de plata eronate, care au un IBAN platitor ce contine sirul de caractere “TVA” si pentru care codul IBAN beneficiar indicat in mesajul electronic nu este deschis in evidenta proprie in structura primita, au obligatia de a returna sumele respective.
(2) Instrumentele si produsele bancare care implica decontarea contravalorii TVA aferente livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii se utilizeaza cu respectarea prevederilor prezentei ordonante.

Art. 8 – Conturile prevazute la art.2 alin. (1) se crediteaza cu:
a) TVA incasata, aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii, inclusiv taxa aferenta avansurilor;
b) sume reprezentand TVA virate/depuse conform art. 15alin. (1) si (2);
c) sume transferate dintr-un alt cont de TVA al titularului;
d) sume transferate temporar din contul curent al titularului deschis la aceeasi institutie de credit;
e) sume incasate ca urmare a unor corectii in urma unor erori materiale in procesul de plata;
f) sume incasate ca urmare a corectarii facturilor sau ca urmare a ajustarii bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal;
g) alte sume rezultate din operatiunistabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
h) dobanda aferenta contului de TVA.

Art. 9– (1)Conturile prevazute la art.2 alin. (1) se debiteaza cu:
a) TVA achitata in contul de TVA al furnizorului/prestatorului, aferenta achizitiilor de bunuri/servicii, inclusiv taxa aferenta avansurilor;
b) TVA achitata la bugetul de stat;
c)sume transferate intr-un alt cont de TVA deschis de titularul contului;
d) sume achitate intr-un alt cont de TVA ca urmare a unor corectii in urma unor erori materiale in procesul de plata;
e) sume achitate intr-un alt cont decat un cont de TVA, ca urmare a virarii eronate ca urmare a unor corectii in urma unor erori materiale in procesul de plata;
f) sume achitate ca urmare a corectarii facturilor sau ca urmare a ajustarii bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal;
g)sume transferatein contul curent al titularului deschis la aceeasi institutie de credit, in limita sumelor prevazute la art. 8 lit. d);
h)sume transferatein conturile de venituri bugetare/disponibilitati, in cazul institutiilor publice inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal;
i) sume transferate in contul curent, in cazul persoanelor care nu mai au obligatia de a avea un cont conform art.2alin. (1) si nu mai au obligatii de plata privind TVA;
j) alte sumerezultate din operatiuni stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,cu acordul organului fiscal;
k) comisioanele aferente contului de TVA percepute de institutia de credit.
(2) Este interzisa debitarea conturilor prevazute la art. 2 alin. (1) in alte conditii decat cele prevazute la alin. (1), precum si retragerea de numerar.

Art. 10 -(1) Institutiile publice,indiferent daca sunt sau nu inregistrate in scopuri de TVA, au obligatia sa efectueze plata TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii,direct din conturile corespunzatoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, in conturile distincte prevazute la art. 2 alin. (1), deschise de furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii, cu respectarea prevederilor de la art.4.Institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscalau obligatia de a transfera integral sumele incasate in contul distinct de TVA prevazut la art. 2, aferente livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii, inclusiv taxa aferenta avansurilor, in conturile de venituri bugetare la care se evidentiazasumele aferente bunurilor/serviciilor facturate.
(2) Institutiile publice inregistrate in scopuri de TVAconform art. 316 din Codul fiscal pot efectua prin contul prevazut la art.2 alin. (1) si alte operatiuni de incasari si plati stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 11 – Rambursarea sumelor negative de TVA cuprinse in deconturi cu optiune de rambursare se efectueaza in alt cont decat contulde TVA prevazut la art. 2 alin. (1), cu exceptia situatiei in care titularul solicita rambursarea in contul de TVA.

Art. 12– Transferurileprevazute la art. 9 alin. (1) lit. e), g),i) si j)se efectueaza in urma controlului fiscal realizat de organul fiscal central. Structura competenta, procedura si conditiile de aprobare atransferuluise aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 13 – Persoanele impozabile si institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, au obligatia sa comunice contul prevazut la art.2alin. (1) furnizorilor/prestatorilor si beneficiarilor.

Art. 14–(1) Se excepteaza de la prevederile art. 3 platile efectuate cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar.
(2) In cazul instrumentelor de plata, emise dupa 1 octombrie 2017, trebuie sa se asigure respectarea prevederilor art. 3, respectiv plata TVA in contul distinct prevazut la art. 2 alin. (1).

Art. 15 –(1) Persoanele impozabile si institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal,au obligatia sa vireze in contul de TVApropriu, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la incasarea contravalorii livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii:
a) TVA aferenta incasarilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar;
b) TVA care nu a fost platita in contul prevazut la art.2 alin. (1)de catrealti beneficiari decat cei prevazuti la art. 3 alin. (1);
c) TVA aferenta instrumentelor de plata emise anterior datei de 1 octombrie 2017 si incasate dupa aceasta data.
(2)Persoanele impozabile si institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal,au obligatia sa depuna in numerar/sa vireze in contul de TVA propriu, in termen de maximum3 zile lucratoare de la incasarea contravalorii livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii, diferenta intre TVA aferenta incasarilorin numerar si TVA aferenta platilor in numerar efectuate intr-o zi.
(3) In cazul in care creantele rezultate din livrari de bunuri/prestari de servicii sunt cesionate de furnizor/prestator altor persoane, inclusiv prin operatiuni de factoring, cesionarul are obligatia sa plateasca in contul de TVA al furnizorului/prestatorului cedent contravaloarea
TVA din factura care face obiectul cesiunii. In situatia in care suma incasata de la cesionar este inferioara taxei pe valoarea adaugata din factura care face obiectul cesiunii, la data incasarii acestei sume, furnizorul/prestatorul vireaza/depune diferenta in contul de TVA propriu.
(4) In cazul sumelor puse la dispozitia furnizorului/prestatorului intr-un cont de garantii, cont escrow sau alt cont similar la care furnizorul/prestatorul nu are acces decat dupa indeplinirea anumitor conditii, la momentul eliberarii sumelor din aceste conturi se asigura plata TVA aferente sumelor eliberate in contul de TVA al furnizorului/prestatorului.

Art. 16 – Contul prevazut la art.2 alin. (1) poate fi executat silit numai pentru plata TVA datorate bugetului de stat. Contul prevazut la art. 2 alin. (1) poate fi executat silit si in baza unor titluri executorii, potrivit legii, pentru TVA aferenta unor achizitii de bunuri si/sau servicii.

Art. 17 – In cazul incetarii existentei persoanei impozabile prevazute la art. 2 alin. (1), sumele existente in contul/conturile de TVA se fac venit la bugetul de stat.

Art. 18 – Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii ca, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
a) plata TVA de catre persoanele impozabile si institutiile publice, prevazute la art. 3 alin. (1), in alt cont decat contul de TVA al furnizorului/prestatorului, in conditiile in care acesta a comunicat beneficiarului un cont de TVA;
b) nerespectarea de catre persoanele impozabile si institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, a obligatiilor prevazute la art.2 alin. (1) si art. 12;
c) nerespectarea de catre persoanele impozabile si institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, a obligatiilor prevazute la art. 15;
d) debitarea contului de TVA de catre titular in alte conditii decat cele prevazute de prezenta ordonanta in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017.

Art. 19 – Contraventiile prevazute la art.18 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, contraventia de la art. 18 lit.a) si d),cu o amenda egala cu 50% din suma reprezentand TVA nevirata in contul de TVA al furnizorului/prestatorului;
b) contraventiile de la art. 18lit.b), cu amenda cuprinsa intre 2000 lei si 4000 lei;
c)prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor, contraventia de la art. 18 lit. c), cu o amenda egala cu 10% din
suma reprezentand TVA nevirata in contul de TVA al furnizorului/prestatorului.

Art. 20 – In cazul furnizorilor/prestatorilor care nu si-au indeplinit obligatia de a deschide contul prevazut la art. 2 alin. (1) sau nu au comunicat acest cont beneficiarilor, beneficiarii prevazuti la art.3 au obligatia sa plateasca suma reprezentand TVA aferenta achizitiilor in contul
de TVA al furnizorului/prestatorului deschis la trezoreria statului.

Art. 21 – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele fiscale competente. Prevederile prezentei ordonante se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute in prezeta ordonanta, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Art. 22 – (1) Prevederile art. 1 – 15 se aplica optionalincepand cu data de 1 septembrie 2017, pentru facturile emise/avansurile incasate incepand cu 1 septembrie 2017 si obligatoriu incepand cu data de 1 octombrie 2017, pentru facturile emise/avansurile incasate incepand cu 1 octombrie 2017.
(2) Prevederile art. 16 si 17 se aplica incepand cu 1 septembrie 2017.
(3) Prevederile art. 18– 21 se aplica incepand cu 1 octombrie 2017.
(4) Pana la data de 1 octombrie 2017, persoanele impozabile,inclusiv cele care se afla sub incidenta legislatiei privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, si institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, trebuie sa deschida cel putin un cont distinct de TVA conform prevederilor art. 2alin. (1) si sa comunice acest cont tuturor furnizorilor/prestatorilor si
beneficiarilor.
(5) Persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal dupa data de 30 septembrie 2017, au obligatia sa deschida cel putin un cont distinct pentru incasarea si plata TVA, odata cu inregistrarea in scopuri de TVA. Institutiile publice care se inregistreaza in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal dupa data de 30 septembrie 2017, au obligatia sa deschida conturi distincte pentru incasarea TVA, odata cu inregistrarea in scopuri de TVA.Google analytics