Home > Contabilitate, Situatii financiare > Continutul situatiilor financiare pentru fiecare categorie de entitati. Ce fel de situatii financiare trebuie sa depui

Continutul situatiilor financiare pentru fiecare categorie de entitati. Ce fel de situatii financiare trebuie sa depui

March 29th, 2016


Ordinul 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate stabileste un continut diferit al situatiilor financiare pentru fiecare categorie de entitati, astfel:

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Ordinul 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate stabileste un continut diferit al situatiilor financiare pentru fiecare categorie de entitati, astfel:

Microentitatile intocmesc situatii financiare anuale in conditii speciale, care necesita un grad de complexitate a continutului situatiilor financiare scazut.

Microentitatile intocmesc bilant prescurtat.

Microentitatile intocmesc cont prescurtat de profit si pierdere, care sa prezinte separat:
– cifra de afaceri neta;
– alte venituri;
– costul materiilor prime si al consumabilelor;
– cheltuieli cu personalul;
– ajustari de valoare;
– alte cheltuieli;
– impozite;
– profit sau pierdere.

Microentitatile nu au obligatia elaborarii notelor explicative la situatiile financiare anuale. Cu toate acestea, vor prezenta urmatoarele informatii:
a) politicile contabile adoptate, inclusiv:
– bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente;
– conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevazute de prezentele reglementari;
– orice modificari semnificative ale politicilor contabile adoptate;
d) valoarea totala a oricaror angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant, indicand natura si forma oricarei garantii reale care a fost acordata; separat de acestea, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile si entitatile afiliate sau asociate;
e) suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere, cu indicarea ratelor dobanzii, a principalelor conditii si a oricaror sume restituite, amortizate sau la care s-a renuntat, precum si a angajamentelor asumate in numele acestora sub forma garantiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;
c) informatii privind achizitiile propriilor actiuni, si anume:
– motivele achizitiilor efectuate in cursul exercitiului financiar;
– numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al actiunilor achizitionate si instrainate in cursul exercitiului financiar si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;
– in cazul achizitiei si instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;
– numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al tuturor actiunilor achizitionate si detinute de entitate si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;

Entitatile mici intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
– bilant prescurtat,
– cont de profit si pierdere,
– notele explicative la situatiile financiare anuale.
Optional, se pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

Entitatile mijlocii si mari, precum si entitatile de interes public intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
– bilant;
– cont de profit si pierdere;
– situatia modificarilor capitalului propriu;
– situatia fluxurilor de trezorerie;
– notele explicative la situatiile financiare anuale.Google analytics