Home > Fiscalitate, Noutati legislative, Taxa pe valoarea adaugata > Criteriile pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

Criteriile pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

January 18th, 2016


Incepand cu 1 Ianuarie 2016 a intrat in vigoare ordinul 3840 / 2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Incepand cu 1 Ianuarie 2016 a intrat in vigoare ordinul 3840 / 2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, care stabileste criteriile pe baza carora se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a societatilor care sunt infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, pentru ca intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile, inainte de realizarea acestor operatiuni, trebuie, in aceeasi zi cu depunerea, la oficiul registrului comertului, a cererii de inmatriculare in registrul comertului, sa depuna la organele fiscale competente cererea de inregistrare in scopuri de TVA.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, prin optiune, chiar daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire, trebuie sa depuna la organele fiscale competente declaratia de mentiuni.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA dupa anularea inregistrarii anterioare, trebuie sa depuna la organele fiscale competente cererea de inregistrare in scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Criteriile in functie de care se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevazute la art. 1 sunt:

Primul criteriu: persoana impozabila nu se afla in situatia prevazuta la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in situatia de a nu desfasura activitati economice in spatiul destinat sediului social si/sau sediilor secundare si nici in afara acestora;

Legea 359 / 2004, Art. 15.
(1) In vederea eliberarii de catre biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal a certificatului de inregistrare continand codul unic de inregistrare sau, dupa caz, a certificatului de inscriere de mentiuni, solicitantul are obligatia sa depuna, o data cu cererea de inregistrare si actele doveditoare, declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de asociati sau de administratori, din care sa rezulte, dupa caz, ca:
a) persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;
b) persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip.
(2) Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligatia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal o noua declaratie-tip pe propria raspundere corespunzatoare modificarilor intervenite.

(3) Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal inregistreaza in registrul comertului datele din declaratiile-tip prevazute la alin. (1) si (2).

Al doilea criteriu: niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, inregistrati fiscal in Romania, si nici persoana impozabila insasi in cazul persoanei care solicita inregistrarea, nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015;

Al treilea criteriu:
evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intentiei si a capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea locul in Romania.

Pentru evaluarea primului citeriu, persoana impozabila trebuie sa depuna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca desfasoara sau nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora.

In ceea ce priveste cel de-al doilea criteriu, se prevad urmatoarele
a) administratori, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) asociatii societatii, indiferent de ponderea pe care o detin in capitalul social al acesteia, si la administratori, in cazul altor societati decat cele mentionate la lit. a), infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile, nu sunt inregistrati fiscal in Romania, acestia trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au comis/au comis infractiuni si/sau fapte de natura celor prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015.

In ceea ce priveste cel de-al treilea criteriu, persoana impozabila trebuie sa depuna o declaratie pe propria raspundere (formular 088).Google analytics