Home > Uncategorized > Declararea dividendelor cuvenite autoritatilor publice centrale.Formularul 106

Declararea dividendelor cuvenite autoritatilor publice centrale.Formularul 106

June 4th, 2014Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

 

Conform OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome,  la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza pe urmatoarele destinatii, daca prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, cu exceptia pierderii contabile reportate provenite din ajustarile cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste», potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva Comunitatilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit;

c1) constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe;

d) alte repartizari prevazute de lege;

e) participarea salariatilor la profit; societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care s-au angajat si au stabilit prin bugetele de venituri si cheltuieli obligatia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajatilor lor in relatie cu acestea, pot acorda aceste drepturi in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercitiul financiar de referinta;

f) minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a)-f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare.

Sunt exceptate de la obligatia repartizarii profitului pentru destinatia si in cuantumul prevazut la lit. f) institutiile de credit cu capital integral sau majoritar de stat.

Societatile nationale, companiile nationale si societatile la care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul au obligatia sa vireze dividendele cuvenite actionarilor in termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale. Acestea au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pana la data de 25 a lunii urmatoare aprobarii repartitiei profitului, o declaratie informativa privind dividendele cuvenite actionarilor.

 

Prin OANAF 1292 din 27/05/2014 s-a aprobat  modelul si continutul formularului 106 “Declaratie informativa privind dividendele cuvenite actionarilor”.

Declaratia informativa privind dividendele cuvenite actionarilor se completeaza si se depune de catre societatile nationale, companiile nationale si societatile la care statul este actionar unic, majoritar sau detine controlul, in cazul in care pentru anul de raportare au fost repartizate dividende actionarilor, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001.

 

Declaratia se completeaza cu ajutorul programului de asistenta.

Declaratia se depune la organul fiscal competent anual, pana la data de 25 a lunii urmatoare aprobarii repartitiei profitului. Formularul se depune in format PDF, cu fisier XML atasat, pe suport CD, insotit de formatul hartie, semnat si stampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Autor: Irina Dumitrescu

 Google analytics