Home > Contabilitate > MFP propune modificarea legislatiei privind documentele financiar – contabile. Ce se urmareste?

MFP propune modificarea legislatiei privind documentele financiar – contabile. Ce se urmareste?

November 11th, 2015Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Potrivit referatului de aprobare, se au in vedere urmatoarele aspecte reglementate prin proiectul de ordin:

Referitor la documente:
1. prevederile cuprinse in proiectul de ordin au fost actualizate in functie de legislatia actuala si au fost corelate si cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aplicabile;
2. prevederile referitoare la continutul documentelor si prelucrarea informatiilor din acestea au fost actualizate, in conditiile in care cea mai mare parte a operatiunilor de prelucrare se efectueaza cu ajutorul tehnicii de calcul;
3. prevederile referitoare la documentele justificative au fost formulate in cea mai mare parte prin trimitere la modul de organizare a entitatilor si specificul activitatii acestora;
4. modul de intocmire a formularelor financiar-contabile comune pe economie a fost simplificat prin eliminarea obligativitatii completarii unor informatii in situatia in care nu este necesara prezentarea acestora.

Elemente de noutate aduse prin proiectul de ordin:

Prin proiectul de ordin se urmareste actualizarea si simplificarea normelor de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile.

Astfel, in procesul de revizuire a prevederilor O.M.E.F. nr. 3.512/2008 s-au avut in vedere urmatoarele:
1. eliminarea continutului minimal obligatoriu din cadrul normelor de intocmire si utilizare a fiecarui formular;
2. mentionarea expresa a elementelor principale pe care trebuie sa le cuprinda documentele justificative si documentele contabile (fise, registre, jurnale etc.) la pct. 2 si 10 din Anexa nr. 1 la proiectul de ordin ”Normele generale de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile”;
3. eliminarea obligativitatii intocmirii/emiterii unui anumit numar de exemplare dintr-un document;
4. eliminarea prevederilor referitoare la circuitul si locul de arhivare ale fiecarui document;
5. introducerea obligatiei ca fiecare entitate sa isi stabileasca, in functie de necesitati si de modalitatea de tinere a evidentei contabile (manual sau cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor), proceduri proprii privind elementele prezentate la pct. 3 si 4 de mai sus;
6. eliminarea obligativitatii aplicarii prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, cu modificarile ulterioare in cazul pastrarii pe suport electronic a documentelor financiar-contabile, inclusiv a celor care au fost convertite din format hartie in format electronic;
7. completarea Anexei nr. 4 ”Documentele financiar-contabile care se pastreaza timp de 5 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, in arhiva persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) – (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”;
8. eliminarea din Nomenclatorul documentelor financiar-contabile a acelor formulare care se pot intocmi de catre entitati numai in functie de necesitati si conform procedurilor stabilite (proces-verbal de plati, fisa de cont analitic pentru cheltuieli de productie, fisa de cont analitic pentru cheltuieli etc.);
9. eliminarea din Nomenclatorul documentelor financiar-contabile a Registrului jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b), document care este reglementat in prezent de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla;
10. eliminarea prevederilor care nu mai sunt in vigoare ca urmare a abrogarii unor acte normative (ex: Legea nr. 260/2007 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice);
11. actualizarea prevederilor in conformitate cu modificarile aduse legii contabilitatii (au fost actualizate perioadele la care este obligatoriu sa se intocmeasca balanta de verificare, au fost actualizate termenele de reconstituire a documentelor financiar-contabile);
12. introducerea obligatiei ca persoanele care arhiveaza in baza unui contract oneros documentele financiar-contabile ale unei entitati sa fie autorizate, potrivit legii (conform art. 80 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
13. eliminarea obligatiei de a aplica stampila pe documentele financiar-contabile, ca urmare a abrogarii prevederilor legale referitoare la obligatia aplicarii stampilei de catre persoanele si entitatile prevazute la art. V alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare si modificarea si completarea unor acte normative (ex.: ordin de deplasare, chitanta, decont pentru operatiuni in participatie);
14. eliminarea prevederilor referitoare la aplicarea vizei de control financiarpreventiv pe documentele financiar-contabile, avand in vedere ca exercitarea controlului financiar preventiv este reglementata prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Continutul proiectului de ordin
Prin proiectul de ordin se reglementeaza aspecte referitoare la:

a) Normele generale de intocmire si utilizare a documentelor financiarcontabile, respectiv:
– elementele principale pe care trebuie sa le cuprinda documentele financiar-contabile;
– modalitatea de corectare a documentelor financiar-contabile;
– obligatia aprobarii de catre entitati a unor proceduri interne privind numerotarea, circuitul si arhivarea documentelor;
– reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse;
– modalitatea de pastrare si arhivare a registrelor de contabilitate si a celorlalte documente financiar-contabile;
– registrele de contabilitate pe care le intocmesc entitatile:
– registrele de contabilitate obligatorii pentru entitatile care conduc evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla:
– Registrul-jurnal (cod 14-1-1);
– Registrul-inventar (cod 14-1-2); si
– Cartea mare (cod 14-1-3);
– registrele de contabilitate obligatorii pentru persoanele care conduc evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla, reglementate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla:
– Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b); si
– Registrul-inventar (cod 14-1-2/b);
– formele de inregistrare in contabilitate, unde sunt cuprinse prevederi referitoare la regulile generale privind principalele forme de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economico-financiare in cazul entitatilor care conduc contabilitatea in partida dubla: “pe jurnale”, “maestru-sah” si forma combinata “maestru-sah cu jurnale”;
– criteriile minimale privind programele informatice utilizate in activitatea financiara si contabila.

b) Normele specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile
Normele specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile au fost simplificate, in cadrul acestora fiind incluse numai prevederi referitoare la reflectarea in documentele financiar-contabile a operatiunilor economice desfasurate de entitati.
c) Modelele documentelor financiar-contabile
In proiectul de ordin sunt prezentate modelele documentelor financiar contabile.
In functie de necesitati acestea pot fi adaptate de catre entitati, cu obligatia respectarii elementelor prezentate la pct. 2 si pct. 10 din Anexa nr. 1 la proiectul de ordin.
d) Documentele financiar-contabile care se pastreaza timp de 5 ani Conform prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin ordin al ministrului finantelor publice se pot stabili, in mod justificat, registrele de contabilitate si documentele justificative care se pastreaza timp de 5 ani.
Fata de ordinul anterior, in proiectul de ordin sunt cuprinse si alte documente financiar-contabile care au termenul de pastrare de 5 ani.
Consulta pe site ANAF si:

Proiect Ordin privind documentele financiar-contabile – publicat în data de 03.11.2015
Referat de aprobare
Anexe


Categories: Contabilitate
Tags:


Google analytics