Home > Fiscalitate, Taxa pe valoarea adaugata > 12 raspunsuri oferite de ANAF referitoare la ROI (Registrul Operatorilor Intracomunitari)

12 raspunsuri oferite de ANAF referitoare la ROI (Registrul Operatorilor Intracomunitari)

November 11th, 2015Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Intrebare: Titularul unui PFA (sistem real, neplatitor TVA – servicii medicale si cursuri) decide sa participe la cursuri de specializare oferite de un furnizor de specialitate din UE. Ce implica aceasta situatie pentru PFA?
Raspuns ANAF: Din punct de vedere al inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari, in speta prezentata de dumneavoastra nu aveti aceasta obligatie.
Precizam ca, potrivit prevederilor art. 158^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare, obligatia inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari o au persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare, respectiv:
– livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania potrivit art. 132 alin. (1) lit. a) si care sunt scutite de taxa in conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) si d);
– livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la art. 132^1 alin. (5), efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T in Romania;
– prestari de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;
– achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania potrivit prevederilor art. 132^1;
– achizitii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2), efectuate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania, inclusiv persoane juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 153^1, de catre persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, si pentru care beneficiarul are obligatia platii taxei potrivit art. 150 alin. (2).

Intrebare: Daca infiintez o firma noua pot sa ma inscriu in registru intracomunitar si sa ma inregistrez ca platitor de tva?
Raspuns ANAF: La infiintarea unei societati se poate opta si pentru inregistrarea ca platitor de TVA, scop in care se vor completa si depune formularele 088 – “Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA” si 098 – “Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal”. Totodata, la infiintarea societatii, veti completa corespunzator si rubricile referitoare la TVA din Vectorul fiscal din formularul 010 – “Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru persoanele juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”.
Concomitent veti efectua si inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari, prin completarea si depunerea formularului 095 numai daca intentionati sa efectuati operatiuni intracomunitare, asa dupa cum acestea sunt definite la art.158^2 alin.(1) din Codul fiscal.

Intrebare: Schimbarea administratorului unei societati comerciale implica modificari dpvd al inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari? Trebuie reluata procedura?
Raspuns ANAF: In situatia in care intervin modificari ale listei asociatilor si/sau administratorilor, ulterior inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, acestea trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data producerii acestora. In acest sens, este necesara depunerea unei noi anexe la cererea de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari (formular 095), insotita de cazierul judiciar al noilor asociati si/sau administratori si, dupa caz, de documentele doveditoare.

Intrebare: Un SRL neinregistrat in scopuri de TVA in Romania presteaza servicii catre un partener din UE. Va rog sa-mi spuneti daca SRL-ul din Romania este obligat sa se inscrie in ROI ,ce obligatii declarative are si daca trebuie sa verifice codul de inreg al partenerelui din UE ? (Decontul special de tva sau decl 390 ? ).
Raspuns ANAF: Din aspectele prezentate de dumneavoastra rezulta ca sunteti o persoana impozabila, neinregistrata in scopuri de TVA in Romania, care presteaza servicii pentru beneficiari stabiliti in UE. In situatia in care beneficiarii sunt persoane impozabile, locul prestarii se considera a fi in statul membru in care sunt stabiliti acestia. Beneficiarii serviciilor sunt persoane obligate la plata taxei conform legislatiei statului membru. In acest caz, aveti urmatoarele obligatii:
– sa va inregistrati in scopuri de TVA pentru operatiuni intracomunitare (conform art.153^1 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal) inainte de prestarea serviciului, prin depunerea Declaratiei de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru alte persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii (091).
Dumneavoastra VETI FI INREGISTRATA IN SCOPURI DE TVA DOAR PENTRU OPERATIUNI INTRACOMUNITARE.

Intrebare: Va rog sa imi spuneti daca pt. inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari, pe langa formularul 095, cazier judiciar administrator si certificat constatator, mai am nevoie de ceva? In cat timp de la depunerea actelor primesc raspunsul?
Raspuns ANAF: In situatia in care se solicita inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari a unei persoane juridice formularul 095 – Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari se depune insotit de urmatoarele documente:
– certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor, in cazul societatilor pe actiuni, inclusiv al celor in comandita pe actiuni;
– certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor si ale asociatilor care detin minimum 5% din capitalul social al societatii, in cazul celorlalte forme de societati comerciale;
Certificatele de cazier judiciar trebuie sa fie eliberate special in vederea inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari.
– certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte repartizarea capitalului social intre asociati, valabil la data depunerii cererii.
– precum si urmatoarele documente, dupa caz:
a) In cazul in care in certificatele de cazier judiciar este inscrisa punerea in miscare a actiunii penale fata de oricare dintre asociati sau administratori, contribuabilii trebuie sa prezinte documente eliberate de organele de urmarire penala, din care sa rezulte daca actiunea penala este sau nu este in legatura cu operatiunile prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal.
In cazul in care in certificatele de cazier judiciar este inscrisa punerea in miscare a actiunii penale fata de oricare dintre asociati sau administratori si s-a dispus trimiterea in judecata, contribuabilii trebuie sa prezinte documente eliberate de organele competente, din care sa rezulte daca actiunea penala este sau nu este in legatura cu operatiunile prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal.
b) In cazul in care in certificatele de cazier judiciar sunt inscrise infractiuni si/sau alte date, contribuabilul va prezenta copiile legalizate ale hotararilor judecatoresti prin care au fost stabilite respectivele infractiuni si/sau alte documente eliberate de organele competente, precum si documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul directiei generale a finantelor publice coordonatoare a organului fiscal competent sau, dupa caz, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in cazul marilor contribuabili, din care sa rezulte daca infractiunea este sau nu in legatura cu operatiunile prevazute la art. 158^2 alin. (1) din Codul fiscal.
Contribuabilii care solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari de la data inregistrarii in scopuri de TVA trebuie sa depuna la organul fiscal competent formularul 095 odata cu formularul 098 – Cerere de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau, dupa caz, cu declaratiile de inregistrare fiscala/de mentiuni prin care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal (formularul 091 – Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare).
Organul fiscal analizeaza si dispune aprobarea sau respingerea cererii de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari odata cu aprobarea ori respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

Intrebare: Initial, inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari era valabila 2 ani. Mie la Cluj mi s-a spus ca nu mai e cazul sa o reinnoiesc dupa expirarea celor 2 ani ca sistemul informatic nu a permis/nu mai cere acest lucru. E corect?
Raspuns ANAF: Da, este corect. Contribuabilii inscrisi in Registrul operatorilor intracomunitari, se radiaza din acest registru de catre organul fiscal, din oficiu daca in anul urmator inscrierii in registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare (cei 2 ani). Daca ati efectuat operatiuni intracomunitare in aceasta perioada, nu este nevoie sa va reinscrieti, deoarece nu ati fost radiat.

Intrebare: In urma schimbarii sediului social trebuie depusa o adresa/notificare/formular la ANAF in ceea ce priveste inreg in ROI? mentionez ca societatea (SRL) este inscrisa in ROI.
Raspuns ANAF: Actualizarea informatiilor din Registrul operatorilor intracomunitari, in ceea ce priveste schimbarea sediului/domiciliului contribuabilului, se realizaza de catre unitatea fiscala, prin preluarea informatiilor (actualizate) din Registrul contribuabililor, conform prevederilor OPANAF nr.2101/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Intrebare: Trebuie inscris in ROI in urmatoarele Ipoteze, daca firma/pfa-ul nu sunt platitoare de TVA ?:
1. Achizitie soft din UE (ex. o licenta Windows pentru uz intern), In afara de TVA mai implica si alte impozite/taxe in RO?
2. Achizitii servicii publicitate prin Google Irlanda,
3. Achizitii servicii de gazduire site, intr-o tara UE
Raspuns ANAF: In Registrul operatorilor intracomunitari sunt cuprinse toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare.
Pentru serviciile achizitionate de la furnizori din SUA nu aveti obligatia inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari, intrucat nu vorbiti de un stat membru UE.
In situatia in care achizitiile intracomunitare de bunuri nu depasesc pe parcursul anului calendaristic curent sau nu au depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, nu aveti obligatia inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari .
De asemenea , nu aveti obligatia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari pentru achizitia de servicii de publicitate prin Google Irlanda și pentru serviciile de gazduire site, intr-o tara UE, obligat la plata taxei in Romania find prestatorul serviciului.

Intrebare: Un pfa neplatitor de tva, care presteaza servicii IT catre SUA si Asia, este obligat sa fie platitor de TVA in Romania si sa se inscrie in ROI? Dar daca presteaza servicii si in UE?
Raspuns ANAF: Sunteti obligat sa va inregistrati ca platitor de TVA in Romania doar la depasirea plafonului, potrivit art 153 din Codul Fiscal. Trebuie sa va inregistrati in Registrul operatorilor intracomunitar pentru servicii IT efectuate pentru persoane impozabile stabilite in UE pentru care locul prestarii este in statul membru. Inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari trebuie facuta inainte de efectuarea operatiunilor intracomunitare. Pentru prestarile de servicii in afara Uniunii Europene nu aveti obligatia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari.

Intrebare: O societate din RO neplatitoare de TVA, presteaza servicii catre o societate din UE, care nu este inregistrata in VIES. Avem obligatia de a ne inregistra in ROI?
Raspuns ANAF: Daca persoana catre care se presteaza serviciul este NEIMPOZABILA locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice (Romania) si nu este necesara inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari.

Intrebare: Daca o societate romaneasca neplatitoare de TVA factureaza catre o societate din UE, prestari de servicii cu materiale din Romania, trebuie sa se inscrie in Roi? Activitatea se desfasoara pe teritoriul tarii din UE.
Raspuns ANAF: Pentru serviciile prestate de catre o SC neinregistrata in scopuri de TVA in Romania, pentru beneficiari stabiliti in UE, locul prestarii se considera a fi in statul membru in care sunt stabiliti beneficiarii. In acest caz, aveti obligatia sa va inregistrati in scopuri de TVA pentru operatiuni intracomunitare (conform art.153^1 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal) inainte de prestarea serviciului, prin depunerea Declaratiei de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru alte persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii (091).

Intrebare: Daca un PFA neplatitor de TVA presteaza servicii de consultanta IT unui beneficiar din Norvegia, iar PFA-ul respectiv nu este inscris in ROI, se poate remedia aceasta problema fara consecinte negative asupra nici uneia dintre parti?
Raspuns ANAF: In Registrul operatorilor intracomunitari sunt cuprinse toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare. Deci trebuie sa va inregistrati doar daca prestati servicii de consultanta IT catre un stat membru al UE.

Raspunsurile au fost acordate in cadrul unei sesiuni de intrebari si raspunsuri care s-a derulat luni, 11.11.2015 pe pagina de facebook a ANAF.Google analytics