Home > Contabilitate, Noile reglementari contabile > S-au modificat reglementarile contabile (OMFP 1.802 / 2014) – modificarile au intrat in vigoare din 12 Ianuarie

S-au modificat reglementarile contabile (OMFP 1.802 / 2014) – modificarile au intrat in vigoare din 12 Ianuarie

January 15th, 2016


Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, au fost modificare in data de 12 Ianuarie 2016, modificarile intrand in vigoare in aceeasi zi. Regulile astfel modificate se aplica incepand cu 1 Ianuarie 2016.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014,au fost modificare in data de 12 Ianuarie 2016, modificarile intrand in vigoare in aceeasi zi. Regulile astfel modificate se aplica incepand cu 1 Ianuarie 2016.

Iata cateva dintre modificari:

1. Pentru imobilizari corporale – schimbarea metodei reevaluarii cu metoda costului

Daca se decide ca in cazul imobilizarilor corporale sa treaca de la metoda reevaluarii la metoda costului, entitatile procedeaza la ajustarea sumelor evidentiate in contul 105 «Rezerve din reevaluare» in functie de modalitatea in care, pe perioada in care a fost efectuata reevaluarea, au transferat sumele in rezultatul reportat (contul 1175 Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare), dupa cum urmeaza:
a) entitatile care au avut ca politica contabila transferul rezervei din reevaluare in contul de rezultat reportat, pe masura amortizarii activului, inchid rezerva din reevaluare (soldul contului 105 «Rezerve din reevaluare») pe seama imobilizarii careia ii corespunde rezerva respectiva (articol contabil 105 «Rezerve din reevaluare» = 21 x Imobilizari corporale);
b) entitatile care au avut ca politica contabila transferul rezervei din reevaluare in contul de rezultat reportat, la scoaterea din evidenta a imobilizarii pentru care s-a constituit rezerva respectiva, procedeaza astfel:
– transfera din contul 105 «Rezerve din reevaluare» in contul 1175 «Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare» rezerva corespunzatoare sumelor amortizate din valoarea imobilizarii;
– reduce valoarea imobilizarii cu rezerva din reevaluare aferenta valorii care nu a fost amortizata (articol contabil 105 «Rezerve din reevaluare» = 21 x Imobilizari corporale).


Ghid practic de aplicare a Noilor reglementari
contabile

Contine interpretari, comentarii si peste 100 de exemple practice, in 366 pagini, format A4.

Produs electronic, actualizabil, actualizari gratuite. Livrare in 15 minute.

Atentie! Entitatile care decid ca in cazul imobilizarilor corporale sa treaca de la metoda reevaluarii la metoda costului, vor urmari ca aplicarea acestei optiuni sa nu conduca la subevaluarea activelor respective, fata de valoarea care ar fi fost recunoscuta in bilant daca acele imobilizari corporale nu ar fi fost reevaluate.

2. Referitor la reducerile comerciale primite

Daca reducerile comerciale inscrise pe factura de achizitie acopera in totalitate contravaloarea bunurilor achizitionate, acestea se inregistreaza in contabilitate la valoarea justa, pe seama veniturilor curente (contul 758 «Alte venituri din exploatare») in cazul stocurilor, respectiv a veniturilor in avans (contul 475 «Subventii pentru investitii»), in cazul imobilizarilor corporale si necorporale. Veniturile in avans aferente acestor imobilizari se reiau in contul de profit si pierdere pe durata de viata a imobilizarilor respective.

In cazul in care informatiile detinute nu permit corectarea valorii stocurilor, reducerile se reflecta, pe seama contului 609 Reduceri comerciale primite.

Reducerile comerciale primite ulterior facturarii unor imobilizari corporale si necorporale identificabile reprezinta venituri in avans (contul 475 «Subventii pentru investitii»), fiind reluate in contul de profit si pierdere pe durata de viata ramasa a imobilizarilor respective.

Reducerile comerciale primite ulterior facturarii unor imobilizari corporale si necorporale care nu pot fi identificabile reprezinta venituri ale perioadei (contul 758 «Alte venituri din exploatare»).

3. Referitor la dobanda aferenta capitalului imprumutat

Dobanda la capitalul imprumutat in legatura cu active care nu indeplinesc conditia de durata prevazuta la alin. (3) reprezinta cheltuiala a perioadei. Constituie, de asemenea, cheltuiala a perioadei cheltuielile reprezentand diferentele de curs valutar.

4. Evaluarea titlurilor de stat recunoscute ca imobilizari financiare

Prin derogare de la prevederile pct. 58 alin. (1), in cazul achizitionarii de titluri de stat pentru care suma platita la achizitie este mai mare decat suma care urmeaza a fi rambursata la scadenta, diferenta dintre cele doua valori este inregistrata in contul 471 «Cheltuieli inregistrate in avans»/analitic distinct. Aceasta diferenta va fi recunoscuta in contul de profit si pierdere linear, pe perioada detinerii titlurilor respective.

Daca suma platita pentru achizitionarea titlurilor de stat este mai mica decat suma care urmeaza a fi rambursata la scadenta, entitatea recunoaste titlurile achizitionate la valoarea care urmeaza a fi rambursata la scadenta. In acest caz, diferenta dintre cele doua valori se inregistreaza in contul 472 «Venituri inregistrate in avans», urmand a fi recunoscuta in contul de profit si pierdere linear, pe perioada detinerii titlurilor respective.

5. Referitor la modificarea perioadei de amortizare

Atunci cand elementele care au stat la baza stabilirii initiale a duratei de utilizare economica s-au modificat, entitatea stabileste o noua perioada de amortizare. Modificarea duratei de utilizare economica reprezinta modificare de estimare contabila.

6. Pentru imobilizarile financiare

Actiunile primite de entitate ca urmare a incorporarii rezervelor sau a primelor de capital, in capitalul social al societatii la care sunt detinute participatiile, se evidentiaza in contabilitate pe seama conturilor de active corespunzatoare naturii participatiei detinute, respectiv de rezerve (contul 106 «Rezerve»). La cedarea actiunilor respective, contravaloarea rezervelor corespunzatoare se transfera la venituri (articol contabil 106 «Rezerve» = 768 «Alte venituri financiare»).

7. Modificarea utilizarii unei imobilizari corporale

Au fost abrogate prevederile potrivit carora atunci cand exista o modificare a utilizarii unei imobilizari corporale, in sensul ca aceasta urmeaza a fi imbunatatita in perspectiva vanzarii, in contabilitatea se inregistreaza transferul activului din categoria imobilizari in cea de stocuri.

8. Referitor la certificatele verzi

La sfarsitul exercitiului financiar, entitatile beneficiare de certificate verzi amanate, reflectate in contul 266 «Certificate verzi amanate», nu inregistreaza in contabilitate eventualul plus de valoare aferent acestora, determinat in functie de pretul de tranzactionare publicat de operatorul pietei de energie electrica (S.C. OPCOM – S.A.) pentru ultima tranzactie.

La primirea certificatelor verzi, veniturile amanate se transfera in venituri ale perioadei (articol contabil 472 «Venituri inregistrate in avans»/analitic distinct = 7411 «Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri»), la valoarea acestora rezultata in urma aplicarii prevederilor alin. (2), cu reflectarea concomitenta a certificatelor verzi (articol contabil 507 «Certificate verzi primite» = 266 «Certificate verzi amanate»), la aceeasi valoare rezultata in urma aplicarii prevederilor alin. (2). Diferenta dintre valoarea certificatelor verzi astfel determinata si valoarea stabilita in functie de pretul de tranzactionare de la data primirii acestora reprezinta venit financiar (contul 768 «Alte venituri financiare») sau cheltuiala financiara (contul 668 «Alte cheltuieli financiare»), dupa caz.

9. Sectiune noua: Contabilitatea operatiunilor derulate in cadrul contractelor de fiducie

A fost introdusa o sectiuen noua, care reglementeaza contabilitatea operatiunilor derulate in cadrul contractelor de fiducie incheiate conform dispozitiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.

10. Referitor la auditare:

Sunt supuse, de asemenea, auditului entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 16.000.000 lei (echivalentul a 3.650.000 de euro);
b) cifra de afaceri neta: 32.000.000 lei (echivalentul a 7.300.000 de euro);
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Obligatia de auditare pentru entitatile prevazute la prezentul alineat se aplica atunci cand acestea depasesc limitele respective in doua exercitii financiare consecutive. De asemenea, entitatile respective sunt scutite de la obligatia de auditare a situatiilor financiare anuale daca limitele a doua dintre cele trei criterii mentionate nu sunt depasite in doua exercitii financiare consecutive.

11. Conturi nou adaugate

466. Decontari din operatiuni de fiducie
4661. Datorii din operatiuni de fiducie (P)
4662. Creante din operatiuni de fiducie (A)

651. Cheltuieli din operatiuni de fiducie
6511. Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei
6512. Cheltuieli din derularea operatiunilor de fiducie
6513. Cheltuieli din lichidarea operatiunilor de fiducie
6865. Cheltuieli financiare privind amortizarea diferentelor aferente titlurilor de stat

751. Venituri din operatiuni de fiducie
7511. Venituri ocazionate de constituirea fiduciei
7512. Venituri din derularea operatiunilor de fiducie
7513. Venituri din lichidarea operatiunilor de fiducie.

12. Au fost operate modificari la capitolul 16 – Functiunea conturilor.

13. De asemenea, a suferit modificari ordinul . 1.286/2012 – Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata

14. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.878/2010 privind intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 461 din 6 iulie 2010.Google analytics