Home > Fiscalitate, Noutati legislative, Taxa pe valoarea adaugata > ANAF a schimbat ordinul privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

ANAF a schimbat ordinul privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

January 7th, 2016


ANAF a publicat ordinul ordinul nr. 3840/2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA. Noul ordin nu aduce modificari semnificative si este mai degraba menit sa asigure concordanta cu noul cod fiscal (in ceea ce priveste trimiterile la lege). Desi nu au fost oprate modificari in ceea ce priveste criteriile, pentru acuratetea informatiei este necesar sa fie utilizat noul ordin, al carui continut se regaseste mai jos. Noul ordin abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2015, cu modificarile ulterioare.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Art. 1.
Prezentul ordin stabileste criteriile pe baza carora se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a societatilor care sunt infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) si c) si alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal. Sucursalele din Romania ale persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, care au obligatia inregistrarii in scopuri de TVA in Romania, conform prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor prezentului ordin.

Art. 2.
(1) Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, trebuie, in aceeasi zi cu depunerea, la oficiul registrului comertului, a cererii de inmatriculare in registrul comertului, sa depuna la organele fiscale competente cererea de inregistrare in scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(2) Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, trebuie sa depuna la organele fiscale competente declaratia de mentiuni, conform modelului aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(3) Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, trebuie sa depuna la organele fiscale competente cererea de inregistrare in scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(4) In sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se intelege, dupa caz:

a) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul social declarat in cererea de inmatriculare in registrul comertului – pentru solicitarea inregistrarii, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

b) organul fiscal in a carui evidenta este inregistrata persoana impozabila ca platitor de impozite si taxe – pentru solicitarea inregistrarii, conform art. 316 alin. (1) lit. c) si alin. (12) din Codul fiscal.

Art. 3.
Criteriile in functie de care se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevazute la art. 1 sunt:

a) persoana impozabila nu se afla in situatia prevazuta la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in situatia de a nu desfasura activitati economice in spatiul destinat sediului social si/sau sediilor secundare si nici in afara acestora;

b) niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) si c) si alin. (12) din Codul fiscal, inregistrati fiscal in Romania, si nici persoana impozabila insasi in cazul persoanei care solicita inregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) si alin. (12) din Codul fiscal, nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015;

c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intentiei si a capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea locul in Romania.

Art. 4.
(1) Pentru evaluarea criteriului prevazut la art. 3 lit. a) persoana impozabila trebuie sa depuna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca desfasoara sau nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora.

(2) Criteriul prevazut la art. 3 lit. b) se refera la:

a) administratori, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) asociatii societatii, indiferent de ponderea pe care o detin in capitalul social al acesteia, si la administratori, in cazul altor societati decat cele mentionate la lit. a), infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In cazul in care administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile, definiti la alin. (2), nu sunt inregistrati fiscal in Romania, acestia trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au comis/au comis infractiuni si/sau fapte de natura celor prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015.

(4) Pentru evaluarea criteriului prevazut la art. 3 lit. c) persoana impozabila trebuie sa depuna o declaratie pe propria raspundere (formular 088), conform modelului aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 5.
(1) La primirea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, organul fiscal competent verifica documentatia depusa.

(2) In cazul in care solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA nu are anexate toate documentele prevazute la art. 4, organul fiscal competent notifica, in termen de o zi lucratoare de la data depunerii solicitarii incomplete, persoana impozabila in vederea completarii documentatiei.

(3) Se supun solutionarii numai solicitarile de inregistrare in scopuri de TVA care au anexate toate documentele prevazute la art. 4.

(4) In situatia in care persoana impozabila nu transmite documentatia completata in termenul stabilit prin notificare, organul fiscal ii transmite o instiintare cu privire la imposibilitatea solutionarii cererii.

Art. 6.
(1) In vederea solutionarii solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, organul fiscal competent verifica indeplinirea criteriilor prevazute la art. 3 lit. a) si b).

(2) Solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA este respinsa, fara a se mai verifica celelalte criterii, daca persoana impozabila se afla intr-una din urmatoarele situatii:

a) depune o declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca persoana juridica nu desfasoara activitati economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau in afara acestora;

b) administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiti la art. 4 alin. (2), sau persoana impozabila insasi, in cazul persoanei care solicita inregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) si alin. (12) din Codul fiscal, au/are inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015;

c) administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiti la art. 4 alin. (2), care nu sunt inregistrati fiscal in Romania prezinta o declaratie pe propria raspundere din care rezulta ca au comis infractiuni si/sau fapte de natura celor prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2015, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015.

Art. 7.
(1) Solicitarile de inregistrare in scopuri de TVA care indeplinesc criteriile prevazute la art. 3 lit. a) si b) sunt supuse unei analize, prevazute la art. 3 lit. c), care are ca scop evaluarea intentiei si a capacitatii persoanelor impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate daca taxa ar fi deductibila in cazul in care aceste operatiuni ar avea loc in Romania.

(2) Dupa efectuarea analizei, daca persoana impozabila:

a) indeplineste criteriile de evaluare – compartimentul cu atributii in evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice intocmeste un referat care cuprinde propunerea de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, pe baza caruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aproba solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA;

b) nu indeplineste criteriile de evaluare — compartimentul cu atributii in evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice intocmeste un referat care cuprinde propunerea de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA, precum si motivele de fapt si de drept care stau la baza acestei propuneri. Pe baza acestui referat, organul fiscal competent emite decizia prin care se respinge solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA;

c) indeplineste partial criteriile de evaluare – compartimentul cu atributii in evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice invita la sediul sau reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art. 56 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8.
(1) Invitatia prevazuta la art. 7 alin. (2) lit. c) se face in scris si cuprinde in mod obligatoriu:

a) data, ora si locul la care contribuabilul este obligat sa se prezinte;

b) baza legala a solicitarii;

c) scopul solicitarii;

d) documentele pe care contribuabilul este obligat sa le prezinte.

(2) Dupa primirea invitatiei, persoana impozabila poate solicita, o singura data, pentru motive justificate, amanarea datei de prezentare la organul fiscal competent. Amanarea se aproba sau se respinge de catre organul fiscal. In cazul in care organul fiscal admite cererea de amanare, comunica persoanei impozabile data la care a fost reprogramata vizita la organul fiscal.

(3) Daca reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezinta la sediul organului fiscal competent la data stabilita prin invitatie, solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA se respinge.

(4) Termenul de solutionare a cererii de inregistrare in scopuri de TVA se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data comunicarii invitatiei si data la care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezinta la sediul organului fiscal competent.

(5) Daca reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezinta la organul fiscal competent si furnizeaza corect si complet datele si informatiile solicitate, clarificand intentia si capacitatea persoanei impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA, compartimentul cu atributii in evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice intocmeste un referat care cuprinde propunerea de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, pe baza caruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aproba cererea de inregistrare in scopuri de TVA.

(6) Daca reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezinta la organul fiscal competent, dar nu furnizeaza corect si complet datele si informatiile solicitate si nu clarifica intentia si capacitatea persoanei impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA, compartimentul cu atributii in evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice va proceda dupa cum urmeaza:

a) respinge cererea de inregistrare in scopuri de TVA, intocmind un referat care cuprinde propunerea de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA, in cazul in care persoana impozabila se afla la prima cerere de inregistrare in scopuri de TVA si reprezentantul legal nu a fost/nu este subiect al unui raport juridic fiscal, direct sau prin intermediul societatilor la care detine calitatea de asociat si/sau administrator, cu exceptia persoanei impozabile care solicita inregistrarea;

b) transmite solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA, in celelalte situatii, impreuna cu toata documentatia care a stat la baza analizei, directiei regionale antifrauda fiscala care isi desfasoara activitatea in aria de competenta teritoriala a directiei generale regionale a finantelor publice din care face parte organul fiscal competent.

(7) In urma verificarilor efectuate, directia regionala antifrauda fiscala returneaza organului fiscal competent solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA si documentatia, insotite de un referat care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA.

(8) Referatul care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA, intocmit in temeiul alin. (3), (5), (6) sau (7), va contine si motivele de fapt si de drept care stau la baza propunerii. In baza referatului, organul fiscal competent emite decizia prin care se aproba sau, dupa caz, se respinge solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA.

Art. 9.
(1) Solutionarea solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA se finalizeaza prin emiterea deciziei de aprobare/respingere a inregistrarii in scopuri de TVA.

(2) Decizia de aprobare/respingere a inregistrarii in scopuri de TVA se comunica persoanei impozabile, in conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10.
(1) Decizia de aprobare/respingere a inregistrarii in scopuri de TVA se emite in termen de:

a) o zi lucratoare de la data depunerii documentatiei complete, in cazurile prevazute la art. 6 alin. (2);

b) 3 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete, in cazurile prevazute la art. 7 alin. (2) lit. a) si b);

c) 5 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete, in cazurile prevazute la art. 8 alin. (3) si (5);

d) 30 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete, in cazurile prevazute la art. 8 alin. (6) si (7).

(2) In cazul persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA se emite in termenele prevazute la alin. (1), dar nu inainte de data la care se comunica certificatul de inmatriculare in registrul comertului.

Art. 11.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 12.
(1) Prezentul ordin se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

(2) Solicitarile de inregistrare in scopuri de TVA depuse pana la data aplicarii prezentului ordin se solutioneaza conform procedurii in vigoare la data depunerii cererilor.

Art. 13.
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2015, cu modificarile ulterioare.

Art. 14.
Directiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate acestora vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.Google analytics