Home > Contabilitate, Noile reglementari contabile, Noutati legislative > Noile reglementari contabile: semnificatia impartirii societatilor in cele 3 categorii

Noile reglementari contabile: semnificatia impartirii societatilor in cele 3 categorii

February 17th, 2015Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Scriam intr-un articol anterior despre categoriile de entitati, aceastea fiind definite, incepand cu 1 Ianuarie 2015 astfel: microentitati, entitati mici, entitati mijlocii si mari.

Care este insa semnificatia impartirii societatilor in cele 3 categorii si, mai ales, care este specificul fiecareia dintre ele?

Redam in cele ce urmeaza detalii despre specificul fiecarei categorii:

Microentitatile
Considerate scutiri, urmatoarele elemente sunt specifice microentitatilor:
1. Microentitatile nu au obligatia elaborarii notelor explicative la situatiile financiare anuale.

Vrei detalii complete? Citeste Ghidul practic de aplicare a noilor reglementari contabile

Totusi, microentitatile vor prezenta informatii referitoare la urmatoarele:
a) politicile contabile adoptate, inclusiv:
– bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente;
– conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevazute de reglementarile contabile in vigoare;
– orice modificari semnificative ale politicilor contabile adoptate;
b) valoarea totala a oricaror angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant, indicand natura si forma oricarei garantii reale care a fost acordata; separat de acestea, sunt prezentate orice angajamente privind pensiile si entitatile afiliate sau asociate;
e) suma avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere, cu indicarea ratelor dobanzii, a principalelor conditii si a oricaror sume restituite, amortizate sau la care s-a renuntat, precum si a angajamentelor asumate in numele acestora sub forma garantiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;
Totodata, este necesar a fi intocmit raportul administratorului, care sa ofere informatii privind achizitiile propriilor actiuni, si anume:
– motivele achizitiilor efectuate in cursul exercitiului financiar;
– numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al actiunilor achizitionate si instrainate in cursul exercitiului financiar si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;
– in cazul achizitiei si instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;
– numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia, echivalentul contabil al tuturor actiunilor achizitionate si detinute de entitate si proportia din capitalul subscris pe care acestea o reprezinta;
2. Microentitatile intocmesc bilant prescurtat.
3. Microentitatile intocmesc cont prescurtat de profit si pierdere.
Contul de profit si pierdere, in cazul microentitatilor, ar urma sa prezinte separat cifra de afaceri neta, alte venituri, costul materiilor prime si al consumabilelor, cheltuieli cu personalul, ajustari de valoare, alte cheltuieli, impozite, profit sau pierdere.

Vrei detalii complete? Citeste Ghidul practic de aplicare a noilor reglementari contabile

Entitatile mici
Entitatile mici intocmesc situatii financiare anuale prescurtate, care cuprind:
– bilant prescurtat,
– cont de profit si pierdere,
– note explicative la situatiile financiare anuale.
In cazul entitatilor mici, intocmirea situatiei modificarilor capitalului propriu si a situatiei fluxurilor de trezorerie este optionala.

Entitatile mijlocii si mari
Entitatile mijlocii si mari, precum si entitatile de interes public intocmesc, in conformitate cu noile reglementari contabile, situatii financiare anuale care cuprind:
– bilant,
– cont de profit si pierdere,
– situatia modificarilor capitalului propriu,
– situatia fluxurilor de trezorerie,
– note explicative la situatiile financiare anuale.
In cazul entitatilor mijlocii si mari, Ministerul Finantelor Publice si alte autoritati de reglementare pot solicita sa se prezinte in situatiile financiare anuale unele informatii suplimentare fata de cele care trebuie prezentate in concordanta cu reglementarile contabile adoptate prin Ordinul 1.802/2014.

Vrei detalii complete? Citeste Ghidul practic de aplicare a noilor reglementari contabile


Google analytics