Home > Fiscalitate, Taxa pe valoarea adaugata > S-a modificat procedura de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari

S-a modificat procedura de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari

February 29th, 2016


Vineri a fost publicat Ordinul nr. 727/2016 pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare. Ordinul aduce modificar procedurii existente, anuland totodata veche procedura instituita prin Ordinul nr. 2.101/2010.

Manual politici și proceduri contabile - personalizat, editabil

Versiune nouă - actualizat Ianuarie 2019

7 domenii de activitate + versiune simplificată

Plasează o comandă ...

Vineri a fost publicat Ordinul nr. 727/2016 pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare. Ordinul aduce modificar procedurii existente, anuland totodata veche procedura instituita prin Ordinul nr. 2.101/2010.
Iata mai jos cateva aspecte relevante:

Ce este Registrul operatorilor intracomunitari
Registrul operatorilor intracomunitari cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), care efectueaza urmatoarele operatiuni intracomunitare:
a) livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania;
b) livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T in Romania;
c) prestari de servicii intracomunitare, efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Uniunea Europeana, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;
d) achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania;
e) achizitii intracomunitare de servicii, efectuate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania, inclusiv persoane juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 sau 317, de catre persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Uniunea Europeana, si pentru care beneficiarul are obligatia platii taxei.

Cand este necesara inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari
Inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari se realizeaza la cererea persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, inainte de a efectua oricare dintre operatiunile intracomunitare enumerate mai sus.

Cine nu are obligatia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari
In Registrul operatorilor intracomunitari nu se inscriu:
a) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal;
b) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, la cerere sau din oficiu, de catre organul fiscal;
c) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana fata de care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si/sau care are inscrise in cazierul judiciar infractiuni in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

Cum se efectueaza radierea din Registrul operatorilor intracomunitari
Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari se realizeaza, la cerere sau din oficiu, de catre organul fiscal.

Procedura de inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari
Inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari a contribuabililor care solicita inregistrarea in scopuri de TVA si intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor anumerate anterior
1. Contribuabilii care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal si care intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare trebuie sa solicite inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari odata cu solicitarea inregistrarii in scopuri de TVA.
2. In vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent formularul (095) “Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”, prevazut in anexa nr. 2 la ordin.
In situatia in care se solicita inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari a unei societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cererea de inregistrare prevazuta la alin. (1) se depune insotita de urmatoarele documente:
a) certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor, in cazul societatilor pe actiuni, inclusiv al celor in comandita pe actiuni;
b) certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor si ale asociatilor care detin minimum 5% din capitalul social al societatii, in cazul celorlalte forme de societati;
c) dupa caz, urmatoarele documentele prevazute la pct. 3 si 4, dupa caz.
3. In cazul in care in certificatele de cazier judiciar este inscrisa punerea in miscare a actiunii penale fata de oricare dintre asociati sau administratori, contribuabilii trebuie sa prezinte documente eliberate de organele de urmarire penala, din care sa rezulte daca actiunea penala este sau nu este in legatura cu operatiunile prevazute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.
In cazul in care in certificatele de cazier judiciar este inscrisa punerea in miscare a actiunii penale fata de oricare dintre asociati sau administratori si s-a dispus trimiterea in judecata, contribuabilii trebuie sa prezinte documente eliberate de organele competente, din care sa rezulte daca actiunea penala este sau nu este in legatura cu operatiunile prevazute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.
4. In cazul in care in certificatele de cazier judiciar sunt inscrise infractiuni si/sau alte date, contribuabilul va prezenta copiile legalizate ale hotararilor judecatoresti prin care au fost stabilite respectivele infractiuni si/sau alte documente eliberate de organele competente, precum si documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul organului fiscal competent sau din cadrul organului fiscal ierarhic superior, dupa caz, din care sa rezulte daca infractiunea este sau nu in legatura cu operatiunile prevazute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

Inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 si 317 din Codul fiscal, care intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal
1. Persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, care intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal, trebuie sa solicite inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari inainte de efectuarea respectivelor operatiuni.
2. In vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent formularul (095) “Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”, prevazut in anexa nr. 2 la ordin.
In situatia in care se solicita inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari a unei societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cererea de inregistrare prevazuta la alin. (1) se depune insotita de urmatoarele documente:
a) certificatele de cazier judiciar, eliberate de autoritatile competente din Romania, ale administratorilor, in cazul societatilor pe actiuni, inclusiv al celor in comandita pe actiuni;
b) certificatele de cazier judiciar, eliberate de autoritatile competente din Romania, ale administratorilor si ale asociatilor care detin minimum 5% din capitalul social al societatii, in cazul celorlalte forme de societati;
c) documentele prevazute la pct. 3 si 4 din sectiunea 1, dupa caz.
3. In cazul in care in certificatele de cazier judiciar sunt inscrise notari provizorii privind punerea in miscare a actiunii penale sau infractiuni, se aplica in mod corespunzator prevederile pct. 3 si 4 din sectiunea 1.
4. Cererea de inregistrare se completeaza potrivit instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2 la ordin si se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire.

Procedura de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari
Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA potrivit art. 316 si 317 din Codul fiscal, inscrisi in Registrul operatorilor intracomunitari, se radiaza din acest registru:
a) la cererea contribuabilului;
b) din oficiu, de catre organul fiscal competent, in conditiile prevazute de lege.

Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari la cererea contribuabilului
1. Pentru radierea din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul trebuie sa completeze formularul (095) “Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”, prevazut in anexa nr. 2 la ordin. Cererea se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire.
2. De la registratura cererea se transmite compartimentului de specialitate, care intocmeste Decizia privind radierea, la cerere, din Registrul operatorilor intracomunitari, in termen de o zi de la inregistrarea cererii.
Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte incepand cu data comunicarii deciziei prevazute la pct. 3 din prezenta sectiune, potrivit art. 48 din Codul de procedura fiscala.
De la data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operatiunile intracomunitare prevazute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

Radierea, din oficiu, a contribuabililor din Registrul operatorilor intracomunitari
1. Organul fiscal competent radiaza, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari:
a) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) sau art. 317 alin. (11) din Codul fiscal, dupa caz;
b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 care nu au efectuat nicio operatiune de natura celor prevazute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal nici in anul calendaristic precedent, nici in anul curent pana la data radierii din registru, cu exceptia celor care au fost inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari in aceasta perioada;
c) persoanele inregistrate conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, care solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii;
d) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal;
e) persoanele impozabile inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari care, in termen de 30 de zile de la data modificarii listei administratorilor, nu au depus la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori;
f) persoanele impozabile care nu respecta obligatia prevazuta la art. 329 alin. (9) din Codul fiscal, respectiv persoanele impozabile inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari, cu exceptia societatilor pe actiuni, care, in termen de 30 de zile de la data modificarii listei asociatilor, nu au depus la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor asociati care detin minimum 5% din capitalul social al societatii.
De la data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operatiunile intracomunitare prevazute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.

Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal, pentru care organul fiscal anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA
1. Ori de cate ori organul fiscal competent anuleaza, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA, potrivit art. 316 sau 317 din Codul fiscal, a unui contribuabil, in baza deciziei privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, radiaza, din oficiu, respectiva persoana din Registrul operatorilor intracomunitari potrivit art. 329 alin. (12) din Codul fiscal.
2. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizeaza la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA.

Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal
1. La inceputul fiecarui an calendaristic, pana la sfarsitul lunii februarie, compartimentul de specialitate verifica, pentru toti contribuabilii inscrisi in Registrul operatorilor intracomunitari, daca in anul anterior si in anul curent pana la data radierii din registru acestia au efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal.
2. Verificarea se efectueaza, pe baza informatiilor cuprinse in formularul 390 VIES “Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare” si in formularul 300 “Decont de TVA”, depuse de contribuabilii inscrisi in Registrul operatorilor intracomunitari, pentru anul expirat si pentru luna ianuarie a anului curent.

Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor inregistrate conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal care solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii, si nu solicita radierea din Registrul operatorilor intracomunitari
1. In situatiile in care, potrivit legii, organele fiscale emit, la cererea persoanei impozabile, decizia privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 310 din Codul fiscal, compartimentul de specialitate radiaza, din oficiu, respectiva persoana impozabila din Registrul operatorilor intracomunitari, in baza deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA.
2. In situatiile in care, potrivit legii, organele fiscale anuleaza, la cererea persoanei, inregistrarea in scopuri de TVA fara emiterea deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate intocmeste “Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”.
3. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizeaza la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA.

E. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal
Organele cu atributii de control si inspectie fiscala, precum si serviciile/compartimentele juridice, dupa caz, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au obligatia ca, de indata ce primesc o comunicare privind o persoana fata de care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale in legatura cu oricare dintre operatiunile prevazute la art. 329 alin. (1) din Codul fiscal, sa verifice in evidentele fiscale daca respectiva persoana este asociat sau administrator al unui contribuabil inscris in Registrul operatorilor intracomunitari. Dispozitiile pct. 8 din cap. I sunt aplicabile in mod corespunzator.

F. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari care nu respecta obligatia prevazuta la art. 329 alin. (9) din Codul fiscal
1. Daca din informatiile primite de organul fiscal rezulta ca persoanele impozabile inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari si-au schimbat administratorii si acestea nu au prezentat organului fiscal, in termen de 30 de zile de la data modificarii listei administratorilor, cazierul judiciar al noilor administratori, compartimentul de specialitate intocmeste “Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”.
2. Daca din informatiile primite de organul fiscal rezulta ca persoanele impozabile inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari, cu exceptia societatilor pe actiuni, si-au schimbat asociatii si acestea nu au prezentat organului fiscal, in termen de 30 de zile de la data modificarii listei asociatilor, cazierul judiciar al noilor asociati care detin minimum 5% din capitalul social al societatii, compartimentul de specialitate intocmeste “Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”.Google analytics